Partnerská registrácia

ECHOZ

  
  
  
   
   
  
Na uvedenú adresu Vám bude zasielaná korešpondencia.   
   
Vyberte základnú odborovú organizáciu, do ktorej patríte.

   
Vo vybranej predajni si budete môcť vyzdvihnúť METRO kartu

* povinné údaje

Registrovaný zákazník súhlasí so znením Obchodných podmienok spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. (ďalej iba „Obchodné podmienky“) a zaväzuje sa ich v primeranom rozsahu po celú dobu svojej registrácie dodržovať.

Registrovaný zákazník berie na vedomie, že spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. je oprávnená bez uvedenia dôvodu zrušiť jeho registráciu a blokovať všetky METRO karty v rámci tejto registrácie vydané. Toto oprávnenie má spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. tiež i v prípade ukončenia partnerskej spolupráce s Partnerom (Partner = váš zamestnávateľ).

Registrovaný zákazník týmto potvrdzuje, že je oprávneným príjemcom benefitov v rámci vyššie uvedenej partnerskej registrácie. Ďalej si je registrovaný zákazník v plnom rozsahu vedomý, že pokiaľ tu uvedie nepravdivé, neúplné či skreslené informácie, tak je spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. oprávnená po ňom nárokovať náhradu všetkej vzniknutej škody a i ďalej voči nemu postupovať podľa platných právnych predpisov.

* Súhlasím s podmienkami uvedenými vyššie.

* Beriem na vedomie informácie spoločnosti METRO Cash & Carry SR s.r.o. o spracovaní osobných údajov uvedené na www.metro.sk/osobne-udaje.

* Udeľujem súhlas so spracovaním v registračnom formulári uvedených osobných údajov, vrátane so spracovaním osobitnej kategórie osobných údajov odhaľujúcej členstvo v odborovej organizácii (§ 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.) pre účely vykonania zákazníckej registrácie, a to na dobu nevyhnutnú k jej dokončeniu, avšak maximálne po dobu 45 dní odo dňa ich poskytnutia. Zároveň súhlasím s tým, aby spoločnosť METRO Cash α Carry SR s. r. o. tieto údaje odovzdala ECHOZ za účelom kontroly a evidencie príjemcov benefitov.

Kontaktné údaje spoločnosti METRO